Den brittiske låtsmeden Lloyd Cole är dubbelt aktuell i höst, dels med nya albumet Broken record, dels med en turné som når Uppsala nu på fredag. Med sig har han två musiker, Mark Schwaber på gitarr och mandolin och Matt Cullen på gitarr och banjo.

– Det är vi tre som spelar stränginstrumenten på skivan, säger Lloyd Cole. Själv kommer jag spela akustisk gitarr och lite banjo.
Cole har på senare år mest arbetat utan andra musiker, både på skiva och på scen. Men när han hade skrivit låtarna till nya albumet kände han att det behövdes.
– Men jag är fortfarande skeptisk till att turnera med band. Jag brukar inte tycka om det. Att resa runt med samma människor under längre tid kräver diplomati och taktkänsla från alla parter, och det brukar alltid vara någon som inte har det. Men jag hoppas att det blir bra med den här gruppen!

Sedan den hyllade debutskivan med Lloyd Cole & The Commotions för mer än ett kvarts sekel sedan har karriären gått både upp och ner.
Cole har skördat listframgångar och samarbetat med stora skivbolag, men trivs bättre där han är i dag.
– Jag är inte intresserad av topplistor eller att göra spektakulära videor. Jag är bara mån om att göra så bra skivor som möjligt.
Genom flitigt turnerande har han byggt upp en trogen skara fans. Många av dem har varit med och finansierat det nya albumet.
– Vi beslöt oss för att de skulle kunna förhandsbeställa en specialutgåva av skivan, en box med ett bonusalbum och en affisch. Folk började skicka in beställningar redan för ett år sedan och på det viset fick vi in halva inspelningskostnaden.
– Men det har varit mycket administrativt arbete med detta. Det hade nog varit enklare att bara göra en månads turné i stället!

Sedan förra albumet Antidepressant gavs ut har fansen även kunnat köpa en annan box, Cleaning out the ashtrays, med outgivet material, singelbaksidor, alternativa tagningar samt två liveskivor som bara har sålts på konserter.
Cole tycker om att ge sina lyssnare något extra. Ingen spelning är den andra lik och förutom egna låtar bjuder han gärna på oväntade tolkningar av allt från Pet Shop Boys till Motörhead.
– När jag spelar covers väljer jag låtar som jag inte hade kunnat skriva själv. De tillför något annorlunda till min låtlista. Ofta när jag tar en låt av någon annan ger det inspiration till mitt eget låtskrivande. Jag upptäcker ackordföljder som jag inte tänkt på själv och får uppslag till nya låtar.

Cole menar att hans egen inställning till musik har förändrats avsevärt sedan han började skriva låtar.
– I tonåren hade jag obegränsat med energi för att lyssna på musik. Jag lyssnade hela tiden och hade inget emot att lyssna igenom tio hemska låtar för att hitta en som var riktigt bra. Nu föredrar jag tystnad. Jag har kanske tjugo låtar i min Ipod. Dålig musik ser jag som en stor förolämpning.
– När jag skrev Are you ready to be heartbroken till den första skivan med The Commotions visste jag att vi hade något som var unikt. Jag tycker det är för många band som mest verkar vilja träffa kvinnor och tjäna pengar. Ska man skriva låtar bör man sträva efter att göra något exceptionellt, annars kan man lika gärna skaffa sig ett annat jobb.

Swedish to English translation
Lloyd Cole likes
the small size

The British left with: Lloyd Cole is twice the current in the autumn, and with the new album Broken record, and with a tour that reaches Uppsala on Friday. With him he has two musicians, Mark Schwaber on guitar and mandolin and Matt Cullen on guitar and banjo.

LLOYD COLE

It started with The commotions
Was former member of the Lloyd Cole & the commotions, whose debut album Rattlesnakes (1984) was an immediate success with both record buyers and critics. After three albums the group disbanded 1989.
Debuted as a solo artist with the album Lloyd Cole in 1990. The eighth studio album, Broken Record was released earlier this fall and reached the spot 12 on the Swedish försäjningslistan.
Cole has also been featured in the New York group, The Negatives, which released the album The Negatives 2000.

– There are three of us who play string instruments on the album, “says Lloyd Cole. Personally, I play acoustic guitar and banjo.
Cole has in recent years mostly worked, but other musicians, both on record and on stage. But when he had written songs for a new album, he felt that it was needed.
– But I’m still skeptical that touring with the band. I usually do not like it. Travelling around the same people for longer requires diplomacy and tact on all sides, and there’s almost always be someone who does not. But I hope it will be good with this group!

Since the debut album by Lloyd Cole & the commotions of more than a quarter century ago, his career has been both up and down.
Cole has claimed the lives of chart success and worked with major labels, but are happier where he is today.
– I’m not interested in rankings or make spectacular videos. I’m just anxious to make as good records as possible.
Through touring, he has built up a loyal fan base. Many of them have helped finance the new album.
– We decided that they could pre-order a special edition of the disc, a box with a bonus album and a poster. People began to send in orders already a year ago, and so we got half the recording cost.
– But it’s been a lot of administrative work with this. It had probably been easier to just do a one-month tour instead!

Since the last album was released Antidepressant fans have also been able to buy another box, Cleaning Out The Ashtray, with unreleased material, single rear, alternate takes and two live recordings that have only sold at concerts.
Cole likes to give his listeners something extra. No event is ever the same and apart from his own songs he will sing happy to unexpected interpretations of everything from Pet Shop Boys to Motorhead.
– When I play cover songs I choose songs that I could not write himself. They bring something different to my set list. Often when I take a song by someone else is the inspiration for my own songwriting. I find chord progressions that I had not thought of yourself and get ideas for new songs.

Cole believes that his own approach to music has changed considerably since he began writing songs.
– As a teenager, I had an unlimited amount of energy to listen to music. I listened all the time and did not mind listening through ten horrible songs to find one that was really good. Now, I prefer silence. I have maybe twenty songs in my iPod. Bad music I see as a great insult.
– When I wrote Are You Ready to Be Heartbroken to the first disc with The commotions, I knew we had something that was unique. I think there are too many bands that most seem to want to meet women and make money. Should I write songs should seek to do something exceptional, otherwise you might as well get a new job.

Link to original article online

Publication: UNT.SE Kultur

Publication date: 17/11/10